Sponsored links


Có hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers).

 

I. Số đếm (Cardinal Numbers)

 

Số đếm (Cardinal Numbers) la số dùng để đếm người, vật, hay sự việc. Có 30 số đếm cơ bản trong tiếng Anh:

 

1          : one     16         : sixteen

 

2          : two     17         : seventeen

 

3          : three   18         : eighteen

 

4          : four    19         : nineteen

 

5          : five     20         : twenty

 

6          : six      30         : thirty

 

7          : seven 40         : forty

 

8          : eight   50         : fifty

 

9          : nine    60         : sixty

 

10         : ten      70         : seventy

 

11         : eleven 80         : eighty

 

12         : twelve 90         : ninety

 

13         : thirteen           trăm      : hundred

 

14         : fourteen          ngàn     : thousand

 

15         : fifteeen           triệu      : million

 

Từ 30 số căn bản này người ta hình thành các số đếm theo nguyên tắc sau:

 

Giữa số hàng chục và số hàng đơn vị có gạch nối khi viết.

 

            Ví dụ: (38) thirty-eight; (76) seventy-six

 

Sau hundred có and.

 

            Ví dụ: (254) two hundred and fifty four; (401) four hundred and one.

 

Các từ hundred, thousand, million không có số nhiều

 

            Ví dụ: (3,214) three thousand, two hundred and fourteen.

 

A thường dùng với hundred, thousand và million hơn là one.

 

            Ví dụ: (105) a hundred and six.

 

Không dùng mạo từ (article) khi đã dùng số đếm trước một danh từ.

 

            Ví dụ: The cars - Twenty cars

 

II. Số thứ tự (Ordinal Numbers)

 

Số thứ tự (Ordinal Numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một vật hay một sự việc trong một chuỗi những người, vật hay sự việc. Số thứ tự hình thành dựa trên căn bản là số đếm với một số nguyên tắc:

 

first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba) tương ứng với các số đếm 1, 2, 3.

 

Các số đếm tận cùng bằng TY đổi thành TIETH

 

            Ví dụ: twenty - twentieth

 

FIVE đổi thành FIFTH; TWEVE đổi thành TWELFTH

 

Từ 21 trở đi chỉ có số đơn vị thay đổi.

 

            Ví dụ: forty-six - forty-sixth; eighty-one - eighty-first

 

Các số còn lại thêm TH vào số đếm.

 

            Ví dụ: ten - tenth ; nine - ninth

 

III. Dozen, hundred, thousand, million

 

Dozen (chục),

 

hundred (trăm),

 

thousand (ngàn), million (triệu)

 

không có số nhiều dù trước đó có số đếm ở số nhiều.

 

            Ví dụ: Fifty thousand people..., Several dozen flowers... .

 

Khi Dozen, hundred, thousand, million ở số nhiều theo sau phải có OF và một danh từ.

 

Khi ấy nó có nghĩa là hằng chục, hằng trăm, hằng ngàn, hằng triệu.

 

            Ví dụ: Hundreds of people; millions and millions of ants.

 

Billion có nghĩa là "tỉ" (một ngàn triệu) trong tiếng Mỹ (American English). Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa là "một triệu triệu".

 

IV. Từ loại của số

 

Số (numbers) giữ nhiều chức năng ngữ pháp trong câu:

 

Một số (number) có thể bổ nghĩa cho danh từ như một tính từ (adjective) và đứng trước danh từ nó bổ nghĩa.

 

The zoo contains five elephants and four tigers.

 

(Sở thú gồm có năm con voi và bốn con hổ)

 

I've got five elder sisters.

 

(Tôi có năm người chị)

 

Một số (number) có thể là một đại từ (pronoun).

 

How many people were competing in the race?

 

(Có bao nhiêu người tranh tài trong cuộc đua?)

 

About two hundred and fifty. Five of them finished the race, though.

 

(Khoảng hai trăm năm chục người. Dù vậy, năm người trong số học về đến đích).

 

Một số (number) cũng có thể là một danh từ (noun).

 

Seven is a lucky number. (Bảy là con số may mắn)

 

He's in his late fifties.

 

V. Phân số (Fractions)

 

1. Thông thường:

 

Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.

 

            Ví dụ: 1/10 one-tenth ; 1/5 one-fifth

 

Nếu tử số là số nhiều mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.

 

            Ví dụ: 5/8 five-eighths ; 2/7 two-sevenths

 

Nếu phân số có một số nguyên trước nó ta thêm and trước khi viết phân số

 

            Ví dụ: 3 8/5 three and five-eighths

 

2. Một số phân số đặc biệt

 

1/2        a half

 

1/4        a quarter, a fourth

 

3/4        three quarters

 

3. Một số cách dùng đặc biệt

 

This cake is only half as big as that one.

 

(Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia)

 

My house is three-quarters the height of the tree.

 

(Nhà tôi chỉ cao bằng 3/4 cái cây)

 

The glass is a third full of water.

 

(Cái ly đầy 1/3 nước)

 

I couldn’t finish the race. I ran only two-thirds of the distance.

 

(Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường).

 

VI. Cách đọc một vài loại số

 

Số không (0) có các cách đọc sau:

 

Đọc là zero /'ziərou/ trong toán học, trong nhiệt độ.

 

Đọc là nought /nò:t/ trong toán học tại Anh.

 

Đọc là O /ò/ trong những số dài.

 

Số điện thoại được đọc từng số một.

 

            Ví dụ: 954-730-8299 nine five four, seven three O, eight two double nine.

 

Số năm được đọc từ hai số.

 

            1825 eighteen twenty-five; 1975 nineteen seventy-five

 

            2001 two thousand and one; 1700 seventeen hundred

Sponsored links