Sponsored links


 

Future Tense là thì tương lai.

 

Chúng ta dùng will hoặc shall để thành lập thì tương lai.

 

Dùng will với tất cả các ngôi

 

Riêng ngôi thứ nhất có thể dùng will hay shall đều được, đặc biệt phải dùng shall với câu hỏi.

 

will và shall được dịch là sẽ

 

Khi viết ở thể phủ định thêm not sau will hoặc shall.

 

Khi viết ở thể nghi vấn chuyển will/shall lên trước chủ từ.

 

will/shall thường được viết tắt thành 'll.

 

will not được viết tắt thành won't.

 

shall not được viết tắt thành shan't.

 

Ví dụ:

 

I'll help you to do it.

 

            (Tôi sẽ giúp anh làm điều đó).

 

Don't your car start? I'll repaire it.

 

            (Xe anh không nổ máy được à? Tôi sẽ sửa nó.)

 

Cách dùng:

 

Chúng ta dùng will/shall khi quyết định làm điều gì vào thời điểm nói hoặc thường dùng trong các tình huống tỏ ý muốn làm điều gì, đồng ý hay từ chối làm điều gì, hoặc hứa hẹn điều gì. Ví dụ:

 

That bag looks heavy. I'll help you with it.

 

            (Cái bị đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp anh )

 

I'll lend you my book.

 

            (Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách của tôi )

 

Câu hỏi với will/shall thường ngụ ý yêu cầu điều gì đó.

 

Will you shut the door, please?

 

            (Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa được không?)

 

Will you please be quiet? I'm studying.

 

            (Anh có vui lòng im lặng không? Tôi đang học.)

 

What shall I do?

 

(Tôi sẽ làm gì đây?)

 

Where shall we go this evening?

 

            (Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?)

 

Vocabulary

 

not to

 

            Xét câu này:

 

            Tôi muốn anh đừng quên điều đó.

 

            Phân tích câu này ta thấy:

 

Câu có hai động từ muốn và quên,

 

Động từ chính là muốn,

 

Động từ thứ hai dùng ở thể phủ định.

 

Ta đã biết trong câu có hai động từ chỉ có động từ chính được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu còn các động từ theo sau được viết ở dạng nguyên thể có to.

 

Nhưng trong trường hợp này động từ thứ hai lại dùng ở thể phủ định, ở đây ta không dùng donot để viết mà dùng not to. Câu trên được viết bằng tiếng Anh như sau:

 

I want you not to forget that.
Sponsored links