Sponsored links


Chúng ta đã biết để làm thành câu hỏi ta đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ lên trước chủ từ.

 

Đối với câu chỉ có động từ thường ở thì Simple Present ta dùng thêm do hoặc does.

 

Tất cả các câu nghi vấn đã viết trong các bài trước gọi là những câu hỏi dạng Yes-No Questions tức Câu hỏi Yes-No, bởi vì với dạng câu hỏi này chỉ đòi hỏi trả lời Yes hoặc No.

 

Khi chúng ta cần hỏi rõ ràng hơn và có câu trả lời cụ thể hơn ta dùng câu hỏi với các từ hỏi.

 

Một trong các từ hỏi chúng ta đã biết rồi là từ hỏi How many/How much.

 

Trong tiếng Anh còn một loạt từ hỏi nữa và các từ hỏi này đều bắt đầu bằng chữ Wh.

 

Vì vậy câu hỏi dùng với các từ hỏi này còn gọi là Wh-Questions.

 

Các từ hỏi Wh bao gồm:

 

What     :gì, cái gì          Which   :nào, cái nào

 

Who     :ai         Whom   : ai

 

Whose  :của ai  Why      :tại sao, vì sao

 

Where   :đâu, ở đâu       When    :khi nào, bao giờ

 

Để viết câu hỏi với từ hỏi ta chỉ cần nhớ đơn giản rằng:

 

Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu không có trợ động từ ta dùng thêm do

 

Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.

 

Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ hỏi là:

           

Từ hỏi + Aux. Verb + Subject + ...

 

Ví dụ:

 

What is this? (Cái gì đây?  hoặc Đây là cái gì?)

 

Where do you live? (Anh sống ở đâu?)

 

When do you see him? (Anh gặp hắn khi nào?)

 

What are you doing? (Anh đang làm gì thế?)

 

Why does she like him? (Tại sao cô ta thích hắn?)

 

Câu hỏi với WHO - WHOM- WHOSE

 

Who và Whom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu, còn Whom giữ nhiệm vụ túc từ của động từ theo sau. Ví dụ:

 

Who can answer that question? (Who là chủ từ của can)

 

            Ai có thể trả lời câu hỏi đó?

 

Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet)

 

            Anh gặp ai sáng nay?

 

Lưu ý rằng:

 

            Trong văn nói người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ:

 

Who(m) do they help this morning?

 

            Họ giúp ai sáng nay?

 

            Động từ trong câu hỏi với who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với whom phải ở dạng nghi vấn:

 

Who is going to London with Daisy?

 

            Ai đang đi London cùng với Daisy vậy?

 

With whom is she going to London?

 

            (= Who(m) did she go to London with?)

 

            Cô ta đang đi London cùng với ai vậy?

 

Whose là hình thức sở hữu của who. Nó được dùng để hỏi "của ai".

 

‘Whose is this umbrella?’ ‘It’s mine.’

 

            "Cái ô này của ai?" "Của tôi."

 

Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau whose phải có một danh từ.

 

Whose pen are you using?

 

(Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?)

 

Whose books are they reading?

 

(Bạn đang đọc quyển sách của ai?)

 

Câu hỏi với WHAT - WHICH

 

What và Which đều có nghĩa chung là "cái gì, cái nào". Tuy vậy which có một số giới hạn.

 

Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với what thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ:

 

What do you often have for breakfast?

 

            Bạn thường ăn điểm tâm bằng gì?

 

Which will you have, tea or coffee?

 

            Anh muốn dùng gì, trà hay cà phê?

 

What và which còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên.

 

What colour do you like?

 

(Bạn thích màu gì?)

 

Which way to the station, please?

 

            (Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ?)

 

Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa "người nào, ai"

 

Which of you can’t do this exercise?

 

            Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này?

 

Which boys can answered all the questions?

 

            Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi?

 

Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt:

 

‘Who is that man?’ - ‘He’s Mr. John Barnes.’ (Hỏi về tên)

 

‘What is he?’ - ‘He's a teacher.’ (Hỏi về nghề nghiệp)

 

‘What is he like?’ - ‘He’s tall, dark, and handsome.’ (Hỏi về dáng dấp)

 

‘What's he like as a pianist?’ - ‘Oh, he’s not very good.’ (Hỏi về công việc làm)

 

I don’t know who or what he is; and I don’t care.

 

            (Tôi chẳng biết ông ta là ai hay ông ta làm nghề gì và tôi cũng chẳng cần biết)

 

Câu hỏi với WHY

 

Đối với câu hỏi Why ta có thể dùng because (vì, bởi vì) để trả lời.

 

Ví dụ:

 

Why do you like computer? Because it’s very wonderful.

 

            (Tại sao anh thích máy tính? Bởi vì nó rất tuyệt vời)

 

Why does he go to his office late? Because he gets up late.

 

            (Tạo sao anh ta đến cơ quan trễ? Vì anh ta dậy trễ.)

           

Negative Questions

 

Negative Question là câu hỏi phủ định, có nghĩa là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định tức có thêm not sau trợ động từ.

 

Chúng ta dùng Negative Question đặc biệt trong các trường hợp:

 

Để chỉ sự ngạc nhiên:

 

Aren’t you crazy? Why do you do that?

 

            (Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?)

 

Là một lời cảm thán:

 

Doesn’t that dress look nice!

 

            (Cái áo này đẹp quá !)

 

            Như vậy bản thân câu này không phải là câu hỏi nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.

 

Khi trông chờ người nghe đồng ý với mình.

 

Trong các câu hỏi này chữ not chỉ được dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch nó là không.

 

Người ta còn dùng Why với Negative Question để nói lên một lời đề nghị hay một lời

khuyên.

 

Why don’t you lock the door?

 

            (Sao anh không khóa cửa?)

 

Why don’t we go out for a meal?

 

            (Sao chúng ta không đi ăn một bữa nhỉ?)

 

Why don’t you go to bed early?

 

            (Sao anh không đi ngủ sớm?)

 

Vocabulary

 

something         :điều gì đó

 

someone          :ai đó, một vài người

 

somebody        :ai đó, người nào đó, một vài người

 

anything            :bất cứ điều gì

 

anyone,

anybody           :bất cứ ai, người nào

           

Someone is in my room.

 

            (Ai đó đang ở trong phòng tôi)

 

I don't like anything

 

(Tôi không thích gì cả)

 

nothing :không có gì

 

noone, nobody :không ai

           

Người Anh thường dùng các từ này hơi khác người Việt một chút.

 

Chẳng hạn muốn nói Anh ta không nói gì cả người Anh thường nói ‘He says nothing’ chứ không phải ‘He don't say anything’.

 

There're nobody in my room.

 

            (Không có ai trong phòng tôi cả)

 

everything         :mọi điều

 

everyone,

everybody        :mọi người

 

Everyone like football.

 

            (Mọi người đều thích bóng đá)

 

day       :ngày

 

every day          :mỗi ngày, hằng ngày

 

these days        :ngày nay

 

We eat and work everyday.

 

            (Chúng ta ăn và làm việc hằng ngày)
Sponsored links