Sponsored links


Chúng ta đã sử dụng câu với các động từ thường, các động từ này diễn tả hành động xảy ra trong câu và phải được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu. Nhưng nhiều khi cần dùng nhiều động từ trong câu để làm rõ thêm hành động, các động từ sau sẽ bổ sung thêm ý nghĩa cho động từ trước.

 

Khi sử dụng câu có nhiều hơn một động từ, chỉ có động từ chính được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu, còn các động từ sau được viết ở dạng nguyên thể (infinitive) có to đi kèm. To là một giới từ, nó không có nghĩa nhất định. Trong trường hợp này có thể dịch to với các nghĩa tới, để,.. hoặc không dịch.

 

Ví dụ:

 

I want to learn English

 

            (Tôi muốn học tiếng Anh).

 

Trong câu này want là động từ chính diễn tả ý muốn của chủ từ, vì vậy được chia phù hợp  với chủ từ; to learn là động từ đi theo bổ sung thêm ý nghĩa cho want (muốn gì).

Chữ to ở đây không cần dịch nghĩa.

 

He comes to see John.

 

            (Anh ta đến (để) thăm John)

 

I don't want to see you.

 

            (Tôi không muốn gặp anh)

 

Do you like to go to the cinema?

 

            (Anh có muốn đi xem phim không?)

 

Vocabulary

 

to go to bed: đi ngủ

 

to go to school: đi học

 

again: lại, nữa

 

            Ví dụ:

 

I don't want to see you again

 

            (Tôi không muốn gặp anh nữa)

 

He learns English again

 

            (Anh ấy lại học tiếng Anh)

 

meal     n. bữa ăn

 

            breakfast          n. bữa điểm tâm

 

            lunch    n. bữa ăn trưa

 

            dinner   n. bữa ăn tối

 

            Người ta dùng to have để nói về các bữa ăn

 

            Ví dụ:

 

I have a beakfast.

 

            (Tôi có một bữa ăn sáng = Tôi ăn sáng)

 

He has a lunch (Anh ấy ăn trưa)
Sponsored links