Sponsored links


|[00:00.32]The Birthday Party Bữa tiệc sinh nhật.|[00:03.68] Yesterday I went to a birthday party. Hôm qua tôi tới một bữa tiệc sinh nhật.|[00:06.80] My friend Jane had her tenth birthday. Bạn Jane của tôi tổ chức sinh nhật lần thứ mười.|[00:10.16] Her house was decorated with balloons and streamers. Nhà bạn ấy được trang hoàng với bóng bay và băng giấy màu.|[00:14.40] Her mother had baked a big birthday cake. Mẹ bạn ấy đã nướng một cái bánh sinh nhật lớn.|[00:17.36] The cake had "Happy tenth birthday Jane" written on it. Chiếc bánh có chữ “Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười Jane” trên đó.|[00:21.76] There were ten candles on the cake. Có mười ngọn nến trên bánh.|[00:24.32] Jane blew out the candles and made a wish. Jane thổi nến và thầm ước.|[00:27.52] I wonder what she wished for. Tôi băn khoăn không biết bạn ấy ước gì.|[00:29.76] Your wish won't come true if you tell anyone what it was. Điều ước sẽ không thành sự thực nếu bạn nói với ai đó bạn ước cái gì.|[00:34.08] We sang "Happy birthday to you." Chúng tôi hát “ Chúc mừng sinh nhật bạn”|[00:37.04] At the party we played some games. Chúng tôi chơi một số trò tại bữa tiệc.|[00:39.84] I won one of games so I got a prize. Tôi thằng một trong số đó và nhận được một phần thưởng.|[00:43.44] We also swam in Jane's swimming pool. Chúng tôi cũng bơi trong hồ bơi nhà Jane.|[00:46.80] Jane opened her gifts. Jane mở các món quà.|[00:48.56] Her gifts were wrapped in bright paper and bows. Các món quà của bạn được bọc trong giấy sáng màu và thắt nơ.|[00:51.60] She got lots of nice gifts. Bạn nhận được nhiều món quà thú vị.|[00:53.92] She got some compact discs, some clothes and some computer games. Bạn ấy nhận được một số đĩa nén, mấy bộ quần áo và một số trò chơi máy tính.|[00:58.96] Jane thanked everyone. Jane cảm ơn mọi người.|[01:00.96] We ate a lot of food at Jane's party. Chúng tôi ăn nhiều đồ ăn tại bữa tiệc của Jane.|[01:03.68] We had hot dogs. Chúng tôi ăn xúc xích.|[01:05.20] I put mustard and ketchup on my hot dog. Tôi cho tương mù tạc và nước sốt vào xúc xích của mình.|[01:08.40] Then we ate cake and ice cream. Sau đó chúng tôi ăn bánh và kem.|[01:10.96] We had pop to drink. Chúng tôi uống nước uống sủi bọt.|[01:12.72] I think I had too much cake and ice cream. Tôi nghĩ tôi ăn quá nhiều bánh và kem.|[01:15.36] I was very full by the time the party was over. Bụng tôi no căng khi bữa tiệc kết thúc.|[01:18.72] We thanked Jane and her mother before we all went home. Chúng tôi cám ơn Jane và mẹ bạn ấy trước khi tất cả chúng tôi về nhà.|[01:22.16] It was a very good party. Chúng tôi đã có một bữa tiệc thật vui.|[01:24.16] Everyone had a good time. Mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ.|[01:26.08] I hope Jane had a happy tenth birthday. Tôi hi vọng Jane có một sinh nhật lần thứ mười hạnh phúc.
Sponsored links