Sponsored links


|[00:00.80]Diseases Bệnh tật|[00:07.36] Some diseases are very deadly, and some are not so serious. Có một số bệnh tật nguy hiểm chết người, nhưng một số lại không trầm trọng lắm.|[00:12.40] Most people catch a cold sometimes. Phần lớn mọi người đôi khi bị cảm lạnh.|[00:15.92] A cold makes you cough and sneeze. Cảm lạnh khiến bạn bị ho và hắt hơi.|[00:19.52] Colds can be passed on from person to person. Cảm lạnh có thể lây từ người này sang ngày khác|[00:23.68] Some people get the flu. Một số người bị cúm.|[00:26.56] With the flu, you get chills and a fever. Khi cúm, bạn cảm thấy ớn lạnh và sốt.|[00:30.72] A fever is a high temperature. Sốt là khi nhiệt độ cơ thể cao.|[00:34.16] If you have the flu, you will feel very bad. Nếu bạn bị cúm, bạn sẽ cảm thấy rất tệ.|[00:38.48] You have to stay home in bed. Bạn phải ở trong nhà và nằm trên giường.|[00:41.76] There are diseases that children get. Có những bệnh mà bọn trẻ mắc phải.|[00:45.36] The mumps makes you have lumps in your neck. Bệnh quai bị khiến bạn cổ bạn có bứu.|[00:49.60] Chicken pox and measles leave you with red itchy dots on your skin. Bệnh thủy đậu và sởi khiến bạn có những nốt đỏ ngứa ngầy trên da.|[00:54.96] Older people sometimes get arthritis. Người cao tuổi đôi khi mắc bệnh viêm khớp.|[00:58.56] Their bones get stiff and sore. Xương của họ trở lên cứng và đau.|[01:02.24] There are people who get heart disease. Có những người mắc bệnh tim.|[01:05.60] In many cases, a healthy lifestyle can prevent heart disease. Trong nhiều trường hợp, lối sống lành mạnh có thể phòng chống bệnh tim.|[01:10.72] Cancer can attack different parts of the body. Ung thư có thể tấn công các bộ phận của cơ thể.|[01:14.64] Many smokers get lung cancer. Nhiều người hút thuốc lá bị mắc bệnh ung thư phổi.|[01:18.32] Some diseases are treated with pills or medicine. Một số bệnh được điều trị bởi thuốc hoặc dược phẩm.|[01:22.96] Other diseases need to be treated in the hospital. Một số bệnh khác cần được điều trị tại bệnh viện.|[01:27.36] Sometimes doctors need to give you tests to find out what kind of disease you have. Đôi khi các bác sĩ cần xét nghiệm để tìm ra loại bệnh bạn mắc phải|[01:33.44] The doctor might have to do a blood test or an x-ray to find out what is wrong with you. Bác sĩ có thể cần phải làm xét nghiệm máu hoặc chụp X quang để tìm ra vấn đề của bạn.|[01:39.76] Most diseases can be cured by a doctor. Hều hết bệnh có thể được chữa trị bởi bác sĩ.
Sponsored links